Enkät till lärare gällande arbetssätt under undantagstillståndet

Bästa lärare,
I Finland fattade man snabbt beslutet att till stor del övergå till distansundervisning i skolor och läroanstalter på grund av undantagstillståndet orsakat av situationen med coronaviruset. Det är viktigt att få information om hurdana arbetssätt lärare har tagit i bruk samt hur distansundervisning och kombinationen av distans- och närundervisning har börjat genomföras.
I fokus för enkäten står undervisning för barn/ungdomar med inlärningssvårigheter. Till inlärningssvårigheter räknas bland annat läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter, uppmärksamhetssvårigheter, utmaningar med den motoriska utvecklingen, gestaltningssvårigheter samt språkliga svårigheter.

Enkäten riktas till lärare i olika stadier. Svaren samlas in anonymt och inga andra personuppgifter samlas heller in så inget personregister skapas. Eftersom svaren är anonyma kan de inte avlägsnas från databasen i efterhand. Det är frivilligt att besvara enkäten och man behöver inte svara på alla frågor.

De som fyller i enkäten kan delta i ett lotteri (som pris en valfri publikation ur Kummi-serien.) Man deltar i lotteriet via en separat länk som öppnas efter att man svarat. Kontaktuppgifterna kopplas inte till svaren i enkäten.

Databasen finns på Niilo Mäki Institutets skyddade servrar och data kan användas till vetenskapliga studier av Niilo Mäki Institutet samt samarbetsparter. De erfarenheter av god praxis som samlas genom enkäten kommer också att delas med lärare på NMI:s hemsidor samt i informationsbrev.


Enkäten är öppen till 17.4 2020.

Mer information om enkäten
Päivi Merjonen, Forskare, Niilo Mäki Institutet paivi.merjonen@nmi.fi
Henrik Husberg (på svenska), Projektforskare, Niilo Mäki Institutet henrik.husberg@nmi.fi

Bakgrundsinformation

De tips och erfarenheter jag ger i enkäten får publiceras på NMI:s hemsidor *
Kön *
Jag arbetar som *
Annat, vad

Jag arbetar som lärare inom (välj alla alternativ som passar)
Annan arbetsplats, var

Arbetserfarenhet som lärare *
Om du jobbar som ämneslärare/lektor, vilka ämnen undervisar du huvudsakligen?

Undervisning under undantagstillståndet

Under undantagstillståndet undervisar jag i form av:
Hurdana arbetssätt använder du i undervisningen under undantagstillståndet med elever som har inlärningssvårigheter (beskriv kortfattat):
a) Då du ger uppgifter (hur får eleverna sina uppgifter)?

b) För att handleda eleverna i att göra uppgifterna (t.ex. skriftligen, distansmöten, instruktionsvideor)?

c) För att följa upp inlärning?

d) För att utvärdera inlärning?

Vilka är de största utmaningarna i undervisningen:
a) för elever med inlärningssvårigheter?

b) för elever med svenska som andraspråk?

Vad skulle du behöva stöd för i din undervisning? Välj de 1-3 som är viktigast för dig.
Annat, vad?

Verktyg, stödformer och att arbeta som lärare

Frågor
Helt av annan åsikt Av annan åsikt Mitt emellan Samma åsikt Helt av samma åsikt
Jag har tillgång till tillräckliga resurser (verktyg, programvara osv.) för att förverkliga undervisningen för elever med inlärningssvårigheter.
Jag har varit nöjd med internetuppkopplingen under undantagstillståndet
Elever med inlärningssvårigheter har tillräckligt bra tekniska förutsättningar för att delta i undervisningen.
Elever som har inlärningssvårigheter har fått tillräckligt med hjälp för att använda programvara för distansundervisning.
Jag klarar av att beakta elevernas inlärningssvårigheter i min nuvarande undervisning
Jag kan med tiden allt bättre hjälpa elever som har inlärningssvårigheter och identifiera deras behov
Jag litar på mina färdigheter att fungera som lärare i det rådande undantagstillståndet.
Arbetsärenden oroar mig både dag och natt.
Föräldrarna litar på mitt kunnande gällande inlärningssvårigheter
Jag kan hitta på sätt att klara av de utmaningar och begränsningar som undantagstillståndet orsakar för undervisningen av elever med inlärningssvårigheter
Helt av annan åsikt Av annan åsikt Mitt emellan Samma åsikt Helt av samma åsikt
Jag litar på mina färdigheter att fungera som lärare för elever med inlärningssvårigheter i det rådande undantagstillståndet
Jag klarar av växelverkan med elever med inlärningssvårigheter i den rådande situationen
Jag klarar av att beakta elevernas behov även under undantagstillståndet
Med stress avses ett tillstånd då en person känner sig spänd, rastlös, nervös eller ångestfylld eller hen har svårt att sova på grund av störande tankar. Jag känner i den rådande situationen sådan stress i mitt arbete.
Jag känner i den rådande situationen sådan stress i mitt privatliv.
Jag litar på mitt kunnande som lärare och jag får elever med inlärningssvårigheter att aktivera sig i sina studier i den rådande situationen

Praktiska tips till kollegor

Beskriv något fungerande arbetssätt som motiverar/hjälper/stödjer inlärningen för elever med inlärningssvårigheter, eller hjälper vid undervisning. Om du vill kan du beskriva flera fungerande arbetssätt.

Om du har övriga kommentarer kan du skriva dem i lådan nedan.