Kysely opettajille käytänteistä poikkeustilan aikana

Hyvä opettaja,
Suomessa tehtiin nopeasti päätös siirtyä suurelta osin kouluissa ja oppilaitoksissa etäopetukseen koronavirustilanteen aiheuttaman poikkeustilan vuoksi. On tärkeää saada tietoa siitä, millaisia käytänteitä opettajat ovat ottaneet käyttöön ja kuinka etäopetus tai etä- ja lähiopetuksen yhdistäminen on lähtenyt toteutumaan. Kysely kohdistuu oppimisvaikeuksisten lasten/nuorten opetukseen. Oppimisvaikeuksiin lukeutuvat muun muassa lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet, matematiikan vaikeudet, tarkkaavuuden vaikeudet, motorisen kehityksen haasteet, hahmottamisen vaikeudet sekä kielelliset vaikeudet.

Kysely on tarkoitettu vastattavaksi eri asteiden opettajille. Vastaukset jätetään nimettöminä, eikä kyselyssä kerätä muitakaan henkilötietoja joten se ei muodosta henkilörekisteriä. Vastaukset ovat anonyymejä, joten jälkikäteen niitä ei voi aineistosta poistaa. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista, eikä kaikkiin kysymyksiin tarvitse vastata.

Kyselyn täyttäjät voivat halutessaan osallistua arvontaan (palkintona vapaavalintainen Kummi-sarjan julkaisu). Arvontaan osallistutaan erillisen linkin kautta, joka avautuu kyselyyn vastaamisen jälkeen. Yhteystietoja ei yhdistetä kyselyn vastauksiin.

Aineisto säilytetään Niilo Mäki Instituutin suojatuilla palvelimilla ja sitä voidaan käyttää tutkimukseen Niilo Mäki Instituutin ja tutkimusyhteistyökumppaneiden toimesta. Kyselyssä kerättyjä hyväksi havaittuja käytänteitä on tarkoitus jakaa opettajien käyttöön NMI:n verkkosivuilla sekä tiedotteissa.

Kysely on auki 17.4.2020 saakka.

Lisätietoa kyselystä Päivi Merjonen, Tutkija, Niilo Mäki Instituutti paivi.merjonen@nmi.fi

Taustatiedot

Kyselyssä antamiani vinkkejä ja käytänteitä saa julkaista NMI:n verkkosivuilla *
Vastaajan sukupuoli *
Toimin *
Muu, mikä tehtävä

Toimin opettajana (valitse kaikki sopivat vaihtoehdot)
Muu työpaikka, mikä

Työkokemukseni opettajana *
Jos toimit aineenopettajana/lehtorina, mitä aineita opetat pääasiassa?

Opetus poikkeustilan aikana

Opetukseni on järjestetty poikkeustilan aikana
Millaisia käytänteitä sinulla on poikkeustilan aikaisessa opetuksessa käytössä oppilaiden kanssa, joilla on oppimisvaikeuksia? (kuvaile lyhyesti):
a) tehtävänannossa (miten oppilaat saavat tehtävät)?

b) oppilaiden ohjaamisessa tehtävien tekemisessä (esim. kirjallisesti, etäpalaverit, ohjevideot)?

c) oppimisen seurannassa?

d) opitun arvioinnissa?

Mitkä ovat suurimmat haasteet opetuksessa:
a) niiden oppijoiden kohdalla, joilla on oppimisvaikeuksia?

b) S2-oppijoiden kohdalla?

Mihin kaipaisit tukea oppimisvaikeuksisten oppijoiden opetuksessa? Valitse 1-3 sinulle tärkeintä alla olevista vaihtoehdoista.
Muu, mikä?

Välineet, tukimuodot ja opettajana toimiminen

Kysymykset
Täysin eri mieltä Eri mieltä Siltä väliltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä
Minulla on käytössä riittävästi resursseja (työvälineet, sovellukset, jne) oppimisvaikeuksisten oppijoiden opetuksen toteuttamiseksi.
Olen ollut tyytyväinen internet-yhteyksiin poikkeustilan aikana.
Oppilailla, joilla on oppimisvaikeuksia, on riittävät tekniset mahdollisuudet osallistua opetukseen.
Oppilaat, joilla on oppimisvaikeuksia, on riittävästi perehdytetty etäsovellusten käyttöön.
Kykenen huomioimaan oppilaiden oppimisvaikeudet nykyisessä opetuksessani.
Pystyn ajan myötä yhä paremmin auttamaan oppijoita, joilla on oppimisvaikeuksia, ja tunnistamaan heidän tarpeensa.
Luotan osaamiseeni toimia opettajana nykyisessä poikkeustilanteessa.
Työasiat vaivaavat mieltäni päivin ja öin.
Vanhemmat luottavat oppimisvaikeuksiin liittyvään osaamiseeni.
Kykenen keksimään keinoja selviytyäkseni poikkeustilanteen tuomista haasteista ja rajoitteista oppimisvaikeuksisten oppilaiden opetuksessa.
Täysin eri mieltä Eri mieltä Siltä väliltä Samaa mieltä Täysin samaa mieltä
Luotan osaamiseeni toimia oppimisvaikeuksisten oppijoiden opettajana nykyisessä poikkeustilanteessa.
Kykenen vuorovaikutukseen oppimisvaikeuksisten oppijoiden kanssa tässä tilanteessa.
Pystyn huomioimaan oppijoiden tarpeet poikkeustilanteessakin.
Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa ihminen tuntee itsensä jännittyneeksi, levottomaksi, hermostuneeksi tai ahdistuneeksi tai hänen on vaikea nukkua asioiden vaivatessa mieltä. Tunnen nykyisin tällaista stressiä työasioihin liittyen.
Tunnen nykyisin tällaista stressiä yksityiselämääni liittyen.
Luotan opetustaitoihini ja saan oppimisvaikeuksiset oppijat sitoutumaan opiskeluun nykyisessä poikkeustilanteessa.

Käytännön vinkkejä kollegoille

Kuvaile jokin toimiva käytäntö tai toimintamalli, joka motivoi/auttaa/tukee oppilaita, joilla on oppimisvaikeuksia, tai toimii opetuksen apuna. Voit halutessasi kuvailla useammankin toimivan käytännön.

Mikäli sinulla on huomioita tai kommentteja, niin voit kirjoittaa niitä alla olevaan laatikkoon.