Frågeformulär gällande svenskspråkigt material och fortbildning

Vi har försökt lista de vanligaste använda materialen nedan så du kan kryssa för det material som används i din skola / dina skolor. Frågeformuläret är riktat till yrkesverksamma i finlandssvenska skolor och daghem. Syftet är att kartlägga vilket material som används och vilken sorts material som skulle behöva utvecklas. Samtidigt vill vi veta vilken sorts fortbildning yrkesmänniskor i finlandssvenska skolor är intresserade av. Tack för att du tar dig tid att svara!

Bland de deltagare som meddelat kontaktuppgifter lottar vi ut några exemplar av NMI:s material Läsförståelse 1 och RMAT räknefärdigheter.

Kryssa för din (huvudsakliga) yrkesroll *
Årskurs
Kryssa för de årskurser du jobbar i
Ditt namn (frivilligt)

Din e-post/telefonnummer (om du vill delta i lotteriet)

Läsning och skrivning
Vilket/vilka material används i din skola för screening av läs- och skrivsvårigheter?
Annat

Vilket/vilka material används i din skola för individuell kartläggning av läs- och skrivsvårigheter?
Annat

Matematik
Vilket/vilka material används i din skola för screening av matematiksvårigheter?
Annat

Vilket/vilka material används i din skola för individuell kartläggning av matematiksvårigheter?
Annat

Uppmärksamhet och exekutiva färdigheter
Vilket/vilka material används i din skola för kartläggning av uppmärksamhetssvårigheter och/eller svårigheter med exekutiva färdigheter?
Annat

Övrigt material
Vilket/vilka övriga kartläggningsmaterial används i din skola och i vilket syfte?

Vad behövs?
Vilken sorts material skulle det behövas mer av gällande kartläggning av färdigheter?

Vilken sorts material skulle det behövas mer av för att stöda elevers inlärning (interventioner/faktaböcker och dylikt)?

Inom vilket/vilka områden skulle du önska fortbildning?

Övriga kommentarer